❤Đừng chờ đợi hoàn cảnh thuận lợi cho việc lập nghiệp! Chỉ có tâm thái lập nghiệp trong mọi hoàn cảnh mới có thể thành công!
❤Hãy như dòng sông chảy về biển lớn! Mục tiêu là biển lớn.Nếu núi chắn đường thì vòng chân núi mà đi!